Etusivu  |   Taide | Art  |   Galleria | Gallery  |   Tapahtumat | Events  |   Yhteystiedot | Contact  |  
 
::: ARTIST STATEMENT :::
::: MAALAAMISESTA :::
Jokiaho: about painting

Tieni taiteen parissa alkoi konkreettisesti vuonna 1984, jolloin maailmaani jysähtivät saksalaiset uusekspressionistit, jonka seurauksena löysin itsestäni pienen, mutta sitäkin kirkkaamman kipinän ja halun ilmaista itseäni maalaamalla.

Olen taiteilijana kulkenut täysin mieleni ja mielenkiintoni mukaan välittämättä ajan trendeistä tai muodeista. Taide ja taideteos heijastavat aina omaa sisäistä olemustaan, muotoaan sekä laatuansa, joka parhaimmillaan täydentää meitä ihmisolentoina.

Työskennellessäni käytän pääasiallisesti kolmea tekniikkaa, öljyvärejä, mustevärejä sekä tussikyniä. Tuotantoni keskeisiä piirteitä ovat selkeät muodot, sointuva värienkäyttö, maalauksellinen rakenteellisuus sekä näiden yhdistäminen. Teosteni kuvakieli on esittävää ja ekspressiivistä. Ihmisluonto on jatkuva painopiste taiteessani, johon sisältyy ihmisen piirteet ja tunteet.

Työskentelen usein prosessimaisen sarjallisesti. Teemat ja aiheet teoksissani ovat vuosien varrella vaihdelleet erilaisten käsitteellisten tai filosofisten ideoiden kautta, käsitellen olemassaolon peruskysymyksiä ihmisyyden ollessa kaiken keskiössä. Visuaalisina elementteinä teoksissani toimii usein ”ihminen” itse hahmojen ja muotojen osalta, kuten myös se urbaaniympäristö, jossa näinä aikoina usein elämme. Tämän tematiikkani leveyden takia teen usein teossarjoja, jotka muodostavat aikojen saatossa kohdaltani oman aikakauteni ”elämän friisin”, jonka merkitys ei paikannu mihinkään tiettyyn tarkasti määriteltävään joukkoon teoksia vaan jatkuvaan muutokseen keskeneräisessä, mutta täydellisessä maailmassamme. Keskeneräisyys ja avonaisuus onkin teosteni perimmäinen olemus, jonka merkitys kytkeytyy luovaan prosessiin, niin elämässä kuin taiteessakin.

Viime vuodet työskentelyäni ovat motivoineet paljolti taidehistorialliset näkökulmat ja esteettiset ajatusrakennelmat. Olen työstänyt ajatusta maalauksellisuuden jatkuvuudesta nykytaiteessa ja versioinut myös maalaustaiteen ”klassisia” aiheita. Pyrin lisäämään ymmärrystä taiteen monikerroksisuutta kohtaan. Taiteilijana haluan yllättää, tuottaa oivalluksia sekä kyseenalaistaa totuttuja ajattelumalleja. Myös itse taiteesta. Maalaukseni eivät ole väitteitä. Väitteet ovat typeriä ja tarpeettomia taiteessa. Ne ovat, jos jotain, enemmänkin ehdotuksia.

::: ABOUT PAINTING :::
Jokiaho: Maalaamisesta
My path in art concretely began in 1984, when the German Neo-Expressionists came crashing into my world, as a result of which I found a small, but even brighter spark in myself and the desire to express myself through painting.

As an artist, I have completely followed my heart and interests without caring about the trends or fashions of the time. Art and artwork always reflect its own inner essence, form and quality, which at its best complements us as human beings.

When I work, I mainly use three techniques, oil colors, ink colors and felt-tip pens. The main features of my production are clear shapes, harmonious use of colors, painterly structure and the combination of these. The visual language of my works is presentable and expressive. Human nature is a constant focus in my art, which includes human traits and emotions.

I’ll often make in process like series. Themes and subjects are varied along the way through different concepts or philosophical ideas, addressing the fundamental questions of existence with humanity at the center of all. The “human” used in my works as visual elements is, in fact, in terms of characters and forms, as is the urban environment, if life used in those times. Continuity and openness are the ultimate essence of my works, which significance is connected to the creative process, both in life itself and in art.

In recent years, my work has been motivated a lot by art historical perspectives and aesthetic thought structures. I have worked on the idea of ​​the continuity of painterliness in contemporary art and also revised the "classic" subjects of painting. I strive to increase understanding of the multi-layered nature of art. As an artist, I want to surprise, produce insights and question familiar thinking patterns. Also about the art itself. My paintings are not statements. Statements are stupid and unnecessary in art. They are, if anything, more like suggestions.

Jokiaho: Motto
Story
Teksti
Genius
Jokiaho: Teksti
Teksti5
Teksti6
 
  Takaisin | Back